post by admin |

Roční účetní závěrka za rok 2017

Seminář je určen pro pracovníky účetních a ekonomických oddělení, samostatné účetní, účetní poradce, podnikatele a pro ostatní zájemce o roční účetní závěrku. 

 

Cílem semináře je připravit posluchače na provedení účetní závěrky za rok 2017
a na další činnosti spojené s koncem účetního období. Důraz bude kladen na změny
v účetních a daňových předpisech platných od 1. ledna 2017. Dále budou posluchači seznámeni s úpravami v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. ledna 2018.

 

Program: 

 • obsah účetní závěrky – rozvaha (kvalifikace aktiv, závazků a struktury vlastního kapitálu), výkaz zisku a ztrát (položky výsledovky v druhovém a účelovém členění), výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha 
 • druhy účetních závěrek – v plném a zkráceném rozsahu, řádná, mimořádná a mezitímní
 • přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací
 • náležitosti účetní závěrky
 • závěrkové operace
 • časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků
 • časové rozlišení nákladů a výnosů
 • tvorba a zúčtování opravných položek a rezerv 
 • zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před a po zdanění
 • odpisy majetku v účetnictví – daňové odpisy
 • účetní metody včetně oceňování majetku
 • dlouhodobý majetek a jeho vykázání v rozvaze a povinné informace do přílohy v účetní závěrce
 • metodika oprav chyb minulých účetních období
 • povinnost auditu účetní závěrky
 • zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy
 • úschova účetní závěrky
 • diskuze o nejčastějších chybách a nedostatcích při sestavování účetní závěrky 

  

Přednáší:                                

Ing. Švecová Dagmar
auditorka – firma Audida, s. r. o. Most

Termín:                                    

29. 11. 2017 (středa)

Místo:                                       

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                   

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:            

1 250 Kč za osobu

Číslo účtu:                                

Fio banka  2300678357/2010