post by admin |

Roční účetní závěrka za rok 2016

Seminář je určen pro pracovníky účtáren, samostatné účetní, účetní poradce, podnikatele, vedoucí pracovníky ekonomických útvarů a pro ostatní zájemce o účetní závěrku.

 

Cílem semináře je připravit posluchače na provedení účetní závěrky za rok 2016 a na další činnosti spojené s koncem účetního období. Důraz bude kladen na změny v účetních
a daňových předpisech nově platných od 1. ledna 2016.

 

Program: 

 • dopady novelizace účetních předpisů na účetní závěrku za rok 2016
 • obsah účetní závěrky – rozvaha (kvalifikace aktiv, závazků a struktury vlastního kapitálu), výkaz zisku a ztrát (položky výsledovky v druhovém a účelovém členění), výkaz
  o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha
 • druhy účetních závěrek – v plném a zkráceném rozsahu, řádná, mimořádná a mezitímní
 • nová struktura rozvahy – shrnutí rozdílů oproti roku 2015
 • podrobný výklad jak správně postupovat při vyplňování údajů za minulé účetní období
  v nové struktuře výkazů
 • nově stanovená povinnost sestavit přehled o peněžních tocích a přehled o změnách
  vlastního kapitálu
 • dlouhodobý majetek a jeho vykázání v rozvaze a povinné informace do přílohy v účetní závěrce
 • souhrn novinek v účtování nákladů a výnosů – změna účtování o přijatých darech,
  zrušení mimořádného výsledku hospodaření
 • pohledávky a závazky ve vazbě na novou strukturu rozvahy
 • opravné položky – nová struktura ve výkaze zisku a ztráty
 • nová pravidla pro vykázání daně z příjmů splatné a odložené
 • povinnost auditu účetní závěrky – výroční zpráva
 • zveřejnění údajů z účetní závěrky ve sbírce listin
 • diskuze o nejčastějších chybách a nedostatcích při sestavování účetní závěrky

 

  

Přednáší:                                

Ing. Švecová Dagmar
auditorka – firma Audida, s. r. o. Most

Termín:                                    

30. 11. 2016 (středa)

Místo:                                       

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                   

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:            

1 200 Kč za osobu

Číslo účtu:                                

Fio banka  2300678357/2010  

Variabilní symbol:                  

448