post by admin |

Roční účetní závěrka za rok 2021

Seminář je určen pro hlavní účetní, ekonomy, samostatné účetní, daňové poradce, finanční manažery, podnikatele a pro ostatní zájemce o roční účetní závěrku. 

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s celým procesem účetní závěrky za rok 2021 a se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti. Důraz bude kladen na nabití praktických znalostí pro správné sestavení roční účetní závěrky.

 

Program: 

 • úpravy v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1.1.2021

 • přípravné uzávěrkové práce a harmonogram prací

 • obsah účetní závěrky – rozvaha (kvalifikace aktiv, závazků a struktury vlastního kapitálu), výkaz zisku a ztráty (položky výsledovky v druhovém a účelovém členění), výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha

 • náležitosti účetní závěrky

 • operace před uzavřením účetních knih – ocenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, odpisy majetku, kurzové rozdíly, časové rozlišení nákladů a výnosů, tvorba a zúčtování opravných položek a rezerv, výpočet a zaúčtování daně splatné a odložené 

 • postup prací účetní uzávěrky – výklad souvisejících postupů účtování

 • časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků  

 • dlouhodobý majetek a jeho vykázání v rozvaze a povinné informace do přílohy 
  v účetní závěrce 

 • nejčastější chyby ve výkazech 

 • opravy chyb minulých účetních období 

 • účetní závěrka ve vztahu ke kategorii účetní jednotky

 • povinnost ověření účetní závěrky auditorem

 • zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy 

 • úschova účetní závěrky

 • účetní dopady mimořádných opatření roku 2020 a 2021 do účetnictví

 • účetní aktuality roku 2022 ke dni konání semináře

 • diskuze o nejčastějších chybách a nedostatcích při sestavování účetní závěrky

  

 

 

Přednáší:                                

Ing. Dagmar Švecová  
auditorka – firma Audida, s.r.o. Most

Termín:                                    

2. 12. 2021 (čtvrtek)

Místo:                                       

Hotel Černý Orel – kongresové centrum
Kruhové náměstí 233, Žatec

Délka semináře:                   

od 9.00 do cca 14.00, prezentace od 8.30 hod.

Účastnický poplatek:            

1 250 Kč za osobu